บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครองไทย

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  เรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องวิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย และการเผยแพร่ข้อมูล 

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการแนะน าตนเอง และการแนะน าผู้อื่น (Introducing) 

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

รั้งที่ 16  วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่องจำนวนนับ และลำดับที่ 

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การขอร้อง การออกค าสั่ง และการขอโทษ

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน  เรื่อง ประชาธิปไตยในชุมชน 

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชาประชาธิปไตยในชุมชน  เรื่อง ประชาธิปไตยในชุมชนกับการเลือกตั้ง

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์