บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 9 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 12 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง การโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation) 

 

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 14  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่าง ๆ  

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

รั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคความรวม (Compound Sentence)

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง อดีตกาล (Past Tense)

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 18 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 19 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์