บทเรียนออนไลน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
       

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการออกเสียงพยัญชนะ 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการใช้สัญลักษณ์และการติดต่อทางโทรศัพท์

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Culture Differences , News & News Headline

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy? 

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง What have I done? , What is your e-mail address? และ Natural Disaster

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมร์ เรื่อง Let’s Travel , Will it rain tomorrow ? , Global Warming

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 13วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง การใช้ภาษาในโอกาสต่าง ๆ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง ปุ๋ยหมักอินทรีย์ และ จุลินทรีย์

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 18 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง น้ำหมักจุลินทรีย์

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์