บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย  เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียน , หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษา , วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่อง ร่างกายของเรา , การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่อง การดูแลสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่อง โรคติดต่อ , ทักษะชีวิตเพื่อการคิด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา  เรื่อง ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 11 วิชาศิลปศึกษา  เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่อง ความภูมิใจในการเป็นชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่อง ความภูมิใจในการเป็นชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 16 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

เรื่อง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีโครงงาน , การเลือกหัวข้อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

เรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

เรื่อง การปฏิบัติการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้,การเขียนรายงานโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์