บทเรียนออนไลน์ มัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย (พท21001) เรื่อง การฟัง การดู การพูด

 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย (พท21001) เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาไทย (พท21001) เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย (พท21001) เรื่อง หลักการใช้ภาษา

 

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย (พท21001) เรื่องวรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 7 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) เรื่อง ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 8 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) เรื่องสร้างเครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) เรื่องโรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 10 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) เรื่องการป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 11 วิชาศิลปศึกษา (ทช21003) เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา (ทช21003) เรื่อง ดนตรีไทย,นาฏศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย(สค22020) เรื่อง ความภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 14 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) เรื่องมรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

 

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค22020) เรื่อง บทเรียนจาก เหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 16 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค 22020) เรื่อง ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 17 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร23013) เรื่อง วิธีการค้นหาตัวเอง

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร23013) เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทร23013) เรื่อง องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์