บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย  เรื่อง การฟัง การดูและการพูด 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 3  วิชาภาษาไทย  เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาไทย  เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การแก้ปัญหาชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 7 วิชาสุขศึกษา  พลศึกษา เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 8 วิชาสุขศึกษา  พลศึกษา เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุรกรรม

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 9 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง ทัศนศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 11 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เรื่อง ความภูมิใจในความเป็นไทย การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 12 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 13 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 14 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้, รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 15 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย, วิจัยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 16 วิชาหลักภาษาไทย  เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 17 วิชาหลักภาษาไทย  เรื่อง อักษรไทย

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 18 วิชาหลักภาษาไทย  เรื่อง คำและการประกอบคำ

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
    

 

ครั้งที่ 19 วิชาหลักภาษาไทย  เรื่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์