บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ เรื่องการงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ เรื่องการงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ เรื่องช่องทางการเข้าสู่อาชีพ การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องทักษะในการเข้าสู่อาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องการทำแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องการจัดการการตลาด 

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องการขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่องโครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  เรื่องการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมคำสอนทางศาสนาของบุคคลสำคัญทางศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องประวัติพุทธสาวก สาวิกาที่สำคัญในพุทธศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์