บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

        

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง การงานอาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  เรื่องวิเคราะห์ชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ  เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง ประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องลักษณะของจดหมายแต่ละประเภทและรูปแบบการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง เขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้งาน Microsoft Office XP

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด(Microsoft Word)

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel)

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์