บทเรียนออนไลน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
       

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ  เรื่องการงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ เรื่องการงานอาชีพ,ช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ   เรื่องการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้เหตุผลและการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการขยายอาชีพ  เรื่องทักษะในการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องการจัดการความเสี่ยง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องการจัดการตลาดและบัญชีธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องโครงการขยายอาชีพเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เรื่องศักยภาพธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง   เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาความรอบรู้ในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เรื่องขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาความรอบรู้ในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน                   สังคม     

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาความรอบรู้ในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    เรื่องสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาราบวิชาต่าง ๆ

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ   เรื่องพืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ     เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง    เรื่อง การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว และการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เรื่องความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ ๔ 

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ    เรื่องการนำคุณธรรมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เรื่องการตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลและนำไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์