ระวัติความเป็นมา กศน.ตำบลทมอ ภาพภายนอกอาคาร กศน.ตำบลทมอ

กศน.ตำบลทมอ

ที่ตั้ง :   หมู่ที่  ๔   ตำบลทมอ   อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๔๐

พิกัดที่ตั้ง : ๑๔.๗๔๗๑๘๓  ๑๐๓.๔๘๐๐๖๒

โทรศัพท์พื้นฐาน : ๐๘๙๒๘๐๔๕๗๔,๐๖๒๔๒๕๙๑๖๕

website : http://thamo.nfeprasat.com/

fanpage : https://www.facebook.com/tamorprasat

  ๑.สภาพทั่วไปของ กศน.ตำบลทมอ

          กศน.ตำบลทมอ ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทมอโดยใช้อาคารร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ๒๕ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอปราสาท ๑๘ กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานที่พบกลุ่ม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชนโดยจัดการเรียนการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสลับที่ดอน คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘๐ ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตร ประมาณร้อยละ ๖ เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้นเอง นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลประมาณ ๘,๒๙๒ ไร่ สภาพอุณหภูมิ โดยทั่วไปตลอดปี มี ๓ ฤดู  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลทมอ ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชน

 ๒.สภาพชุมชน สังคม

          ตำบลทมอ  แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน  ได้แก่
   หมู่ที่  ๑  บ้านยาง
   หมู่ที่  ๒  บ้านลำดวน
   หมู่ที่  ๓  บ้านทมอ
   หมู่ที่  ๔  บ้านทมอ
   หมู่ที่  ๕  บ้านโคกบุ
   หมู่ที่  ๖  บ้านอำปึล
   หมู่ที่  ๗  บ้านโคกเพชร
   หมู่ที่  ๘  บ้านหัวแรต
   หมู่ที่  ๙  บ้านเจริญสุข
   หมู่ที่  ๑๐ บ้านทัพไทย
   หมู่ที่  ๑๑ บ้านขยอง
   หมู่ที่  ๑๒ บ้านโดนเลง
   หมู่ที่  ๑๓ บ้านถนน

 ๓.อาณาเขต ขนาดที่ตั้งของกศน.ตำบล

          ที่ตั้งของ กศน.ตำบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านทมอ  ตำบลทมอ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ระยะห่างจากจังหวัดสุรินทร์  ๒๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่   ๔๓  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  •     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลเทนมีย์และตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  •     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลเทนมีย์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  •     ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลโคกยางและตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  •     ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพภายนอกและภายในอาคาร กศน.ตำบลทมอ

๔.ประวัติบุคลากร กศน.ตำบลทมอ

นางวิมลรัตน์  วงศ์พรหม
ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

 

นางสาวอรทัย  มณีล้ำ 
       ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
       

๕.ช่องทางติดต่อประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0892804574,0988851736

website : http://thamo.nfeprasat.com/

fanpage : https://www.facebook.com/tamorprasat