กศน.ตำบลทมอ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  :เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทัพไทย  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ :นางกัญญา  อ่อนศรี

3.ที่ตั้ง : บ้านทัพไทย  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book : -

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2551447

4.ความเป็นมาโดยย่อ :

        ปี 2544 เข้าร่วมโครงการนําร่อง เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรายย่อยภูมินิเวศน์สุรินทร์ ทําให้ได้รับแนวคิดเรื่องการทําเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรแนวธรรมชาติมากขึ้น ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ภายนอกและการค้นพบเอง จึงนํามาถ่ายทอดเล่าสู่หมู่เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน เช่น เรื่องการทําและใช้น้ำหมักชีวภาพ, การปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ จึงกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.ผู้สํารวจ: นางวิมลรัตน์ วงศ์พรหม ครู กศน.ตําบล และนางสาวอรทัย  มณีล้ำ ครูศรช.

               โทร:089-2804574,098-8851736

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก โหระพา ฯลฯ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

การปลูกข้าวอินทรีย์ การทําปุ๋ยหมัก ฯลฯ

7.จุดเด่น

 เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตทางการเกษตร

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

   - ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

   - จัดตั้งตลาดสีเขียวในชุมชน และมีส่วนร่วมเปิดตลาดสีเขียวในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์

   - วิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์การตลาดสินค้าเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ หน่วยงานรัฐและ

สถาบันการศึกษา

รูปภาพ

คำบรรยายภาพ

        

  • ศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

      

  • ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรียนในชุมชน สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลทมอ

        

  • ข้าวอินทรีย์ออแกนิค

        

  • การทำปุ๋ยหมัก