โครงการสถานศึกษาสดใส ห่างไกลยาเสพติด สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท 

              

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์