โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท 

              

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ บ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์