โครงการศึกษาเรียนรู้ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท (รูปแบบออนไลน์)

              

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564