โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

              

ระหว่างวันที่ 26-27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์