วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยนางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท ประธานในโครงากรอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ หอประชุมอำเภอ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์