กศน.ตำบลทมอ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการทอผ้าไหมลายโฮลประยุกต์  ระหว่างวันที่ 24 - 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 40 ชั่วโมง

สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านขยอง หมู่ที่ 11 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์