ประชาสัมพันธ์

ผังออกอากาศรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             สำนักงาน กสทช. ได้จัดสรรช่องเพื่อการศึกษาให้กัสำนักงาน กศน. ได้ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤตไวรัส (Covid - 19) รองรับการเปิดภาคเรียน   โดยมีผังตารางการออกอากาศในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ดังตารางต่อไปนี้

ตารางการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

         นักศึกษาสามารถเรียนรู้กับ กศน.ผ่าน ETV ได้ทาง :

               - ช่องทีวีดิจิตอล ช่อง 52 

               - ช่องดาวเทียมเพื่อการศึกษา ระบบ KU-Band (จานทึบทุกสี) หมายเลข 201

               - ช่องเคเบิลทีวี และ IPTV เพื่อการศึกษา เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

         เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผังการออกอากาศแบ่งเป็น 2 ระยะ

               - ระยะแรก ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน  พ.ศ.2563 ออกอากาศตั้งแต่ 06.00-24.00 น. วันละ 18 ชั่วโมง

               - ระยะที่สอง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการจัดรายการเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. เข้ามารับชมทุกระดับชั้น ในทุกรายวิชา โดยแบ่งเป็น 3 ระด้บดังนี้

                1. เวลา 10.00-11.00 น ระดับประถมศึกษา   

                2. เวลา 11.00-12.00 น.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                3. เวลา 12.00-13.00 น.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             นอกจากนี้ยังมีรายการออนไลน์สร้างอาชีพ รับชมได้ในเวลา 14.30 - 15.00 น. สามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้ที่ :

                - www.etvthai.tv

                - YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”

                - Facebook   “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”

                - LINE Official Account